Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeentelijke warmteplanning voor Jena

19.07.2023

Uiterlijk sinds het begin van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne beheerst het onderwerp energievoorziening de landelijke media. Met de nu aangekondigde Wet Energiebouw (GEG) ontstaan er nieuwe onzekerheden en vragen burgers en bedrijven zich af hoe ze hun gebouwen in de toekomst moeten verwarmen. Moeten er warmtepompen worden geïnstalleerd of is het mogelijk om een aansluiting op de stadsverwarmingsleiding te krijgen?

Volgens de huidige status van de GEG moeten dergelijke vragen worden opgehelderd in het kader van een gemeentelijke warmteplanning. De stad Jena heeft al besloten tot een dergelijke planning met het Klimaatactieplan, ook al is er nog geen wettelijke verplichting om dit te doen. Dit betekent dat Jena al een stap voor ligt op veel andere Duitse gemeenten. In juni werd een financieringsaanvraag ingediend via het federale financieringsprogramma Kommunalrichtlinie, dat 90% financiering mogelijk maakt voor het opstellen van een gemeentelijk verwarmingsplan. De stad Jena is van plan om de gunningsprocedure eind 2023 af te ronden en het concept eind 2024 klaar te hebben.

De gemeentelijke warmteplanning is een strategisch planningsinstrument van de gemeente voor de langetermijninrichting van de warmtevoorziening met als doel klimaatneutraliteit. Hiervoor worden warmtenetgebieden en gebieden voor decentrale warmtelevering aangewezen op basis van een analyse van de bestaande situatie en potentie met als doel een zo kostenefficiënt en klimaatneutraal mogelijke levering. Daarbij moeten concrete maatregelen en mogelijkheden in kaart worden gebracht en plannings- en investeringszekerheid voor burgers en bedrijven worden gecreëerd.

"De warmtetransitie is de belangrijkste hefboom van de energietransitie en essentieel voor het bereiken van klimaatneutraliteit. Momenteel wordt ongeveer 60 procent van het energieverbruik van het land toegeschreven aan de verwarmingssector, waarin aardgas en stookolie overwegend als energiebronnen worden gebruikt. De gemeentelijke warmteplanning biedt ons het noodzakelijke plan om de uitdagingen van de energietransitie en klimaatneutraliteit op gemeentelijk niveau aan te gaan," zegt Christian Gerlitz, burgemeester en hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling.

Modelproject voor geïntegreerd energiewijkconcept (IEQW) gelanceerd

Een modelproject in Jena laat zien hoe warmteplanning eruit kan zien. Het eerste energieconcept in Jena wordt ontwikkeld voor een wijk in het district Wenigenjena. De wijk werd geselecteerd vanwege de heterogeniteit met betrekking tot het grote aantal eigenaren en de gedifferentieerde gebouwenstructuur en valt niet onder de stadsverwarmingsstatuten. Vanwege de kleinschaligheid van de gebouwstructuren moeten er netwerkvoorzieningen (lokale verwarmingsnetten) worden ontwikkeld voor alle eigenaren.

Door middel van een IEQW moet het technische en economische energiebesparingspotentieel in de wijk worden geïdentificeerd, rekening houdend met huisvesting, stedelijke ontwikkeling, bouwcultuur, demografische en sociale aspecten, en moeten de mogelijkheden op korte, middellange en lange termijn voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verhogen van de energie-efficiëntie worden gedefinieerd, zodat de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot met 80 tot 95 procent in 2050 ten opzichte van 1990 kan worden bereikt.

Er wordt al een enquête gehouden onder eigenaars en huurders in de wijk aan de hand van een vragenlijst, gevolgd door een publieksevenement in september 2023 om informatie te geven over de eerste resultaten. In 2024 wordt het geïntegreerde energiewijkconcept voor Wenigenjena ontwikkeld.

Kategorie