Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeenteraad keurt fietsplan Jena 2035+ goed

22.03.2024

Tijdens zijn vergadering van gisteren, donderdag, heeft de gemeenteraad van Jena het fietsplan Jena 2035+ met een meerderheid van stemmen bekrachtigd en daarmee de conceptuele basis voor verdere planningsmaatregelen in het fietsnetwerk bevestigd.

"Dit besluit is een belangrijke stap om het fietsen in Jena te versterken en een veilig en aantrekkelijk fietsnetwerk te creëren. De zeer goed ontvangen publieke inspraak en de overwegend positieve feedback laten zien dat dit onderwerp van groot publiek belang is. Het nieuwe fietsplan houdt nu rekening met het groeiende belang van fietsen in Jena," benadrukt Christian Gerlitz, burgemeester en hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling en Milieu.

Uitdagingen en compromissen

Het fietsplan Jena 2035+ omvat in totaal ongeveer 120 puntsgewijze en ongeveer 250 routegewijze voorstellen voor maatregelen. In de verschillende raadplegingen over het fietsplan werd duidelijk dat het bijna onmogelijk is om een plan te maken dat volledig aan de eisen van alle belangengroepen voldoet. Het gepresenteerde ontwerp is daarom vooral een technisch verantwoord compromis. Moeilijkheden ontstaan vooral door de beperkte openbare ruimte, die nauwelijks kan worden uitgebreid. Bovendien zijn er vaak topografische of historische delen van de stad die belangrijk zijn voor alle vervoerswijzen en waar het niet mogelijk is om de nodige ruimte voor fietsen te creëren. Dit is bijvoorbeeld het geval in delen van de Kahlaische Straße.

Voor sommige probleemgebieden zijn oplossingen geïdentificeerd die een hoge mate van compromisbereidheid vereisen van de kant van alle betrokken partijen om te worden gerealiseerd, zoals het ontwerp van Fürstengraben. Sommige maatregelen brengen ook andere hordes met zich mee, zoals de geplande wijkbrug Jena-Ost, waarvoor ook natuurbehoudskwesties moeten worden onderzocht. De nieuw te bouwen brug moet een snelle en directe route bieden voor fietsverkeer van Jena-Oost naar de nieuwe campus Inselplatz. Voor al deze maatregelen moeten oplossingen worden gevonden in het verdere planningsproces.

Projectdoelen van het fietsplan Jena 2035+

De eerste stap in de uitvoering van het fietsplan is de ontwikkeling van een fietsnetwerk dat alle stadsdelen en woonwijken verbindt met belangrijke werkplekken, scholen, belangrijke haltes van het openbaar vervoer, vrijetijdsbestemmingen en bestemmingen voor dagelijkse behoeften (winkelen, winkelen, horeca, enz.) en dat deze bestemmingen ook met elkaar verbindt.

In de tweede stap wordt een geprioriteerd programma van maatregelen met een ruwe schatting van het kostenkader opgesteld als basis voor besluitvorming door politici en bestuurders voor het vaststellen van investeringsprogramma's en het beschikbaar stellen van begrotingsmiddelen.

Achtergrond

In een besluit van 17 februari 2021 (20/0660-BV) gaf de gemeenteraad het stadsbestuur de opdracht om het fietsconcept van 2012 te actualiseren. Het planningsbureau RV-K mbH kreeg de opdracht om het concept te ontwikkelen in het kader van een aanbestedingsprocedure.

Uitgebreide openbare participatie

Het fietsplan 2035+ werd opgesteld met brede publieksparticipatie. De eerste online inspraak vond plaats in maart 2022 met de mogelijkheid om meldingen in te dienen met betrekking tot ontbrekende fietsvoorzieningen, tekortkomingen in bestaande fietsvoorzieningen, gevaarlijke plekken en de behoefte aan parkeervoorzieningen. De deelname was extreem hoog met een totaal van bijna 1.000 mensen die zich meldden en meer dan 2.700 ontvangen meldingen.

In september 2022 vond de 2e online deelname voor de evaluatie van maatregelen plaats. De voorgestelde maatregelen, afgebeeld en beschreven in een online kaart, konden worden geëvalueerd en becommentarieerd. Er werden meer dan 1 300 commentaren ontvangen, met ongeveer 7 900 positieve en ongeveer 1 400 negatieve beoordelingen. Alle commentaren kunnen nog steeds online worden bekeken.

De lokale districtsraden konden informatie inwinnen en bijdragen leveren tijdens vier bijeenkomsten en tijdens een inspraakworkshop op 10 januari 2023.

In de loop van de verwerking vonden twee afstemmingsvergaderingen plaats met de adviesraad natuurbehoud en één afstemmingsvergadering met de werkgroep drempelvrij bouwen en wonen van BMB. In de vergaderingen van de Fietsadviesraad zijn in totaal acht tussentijdse statusrapportages gegeven.

Op 23 augustus 2023 vond in de Rathausdiele de afsluitende presentatiebijeenkomst plaats voor de betrokken adviesraden en het Radentscheid-team om het concept-eindrapport van het fietsplan Jena 2035+ te presenteren. De adviesraad voor fietsen, de adviesraad voor mensen met een handicap, de adviesraad voor senioren, de adviesraad voor natuurbehoud, de adviesraad voor klimaatbescherming, de adviesraad voor gemotoriseerd verkeer en Team Radentscheid waren uitgenodigd. De adviesraden konden vervolgens opmerkingen indienen, waarmee rekening is gehouden bij de afronding van het fietsplan.

Kategorie