Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeenteraad keurt toekomstgericht woonbeleid voor Jena goed

24.04.2024

De stad Jena heeft een baanbrekend woonbeleid aangenomen dat zich richt op duurzaamheid, sociaal evenwicht en klimaatbescherming. Dit besluit, dat gezamenlijk werd ingediend door de CDU, SPD, Alliantie 90/De Groenen, FDP en het stadsbestuur en met een grote meerderheid werd aangenomen tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad, weerspiegelt de langetermijnvisie van de stad om de woningbouw af te stemmen op de vraag en de levenskwaliteit voor alle burgers te verbeteren. De stad Jena oriënteerde zich bij het opstellen van het basisbesluit op het zogenaamde model van Ulm.

Het leidende principe van het nieuwe huisvestingsbeleid omvat zeven kernpunten, waaronder het creëren van woningen met een doelstelling van 4.830 appartementen in 2035 en het bevorderen van sociale en klimaatbeleidsdoelen door middel van gerichte stedelijke ruimtelijke ordeningsprocedures. De stad Jena streeft ook naar een eerlijke verdeling van de ontwikkelingskosten tussen de begunstigden van de planning en de stad.

"Met het bouwgrondmodel van Jena zetten we een baanbrekende stap in stedelijke ontwikkeling. Door strategisch grond te verwerven en gezamenlijk woningbouwlocaties te ontwikkelen, kunnen we de woningbouw in de toekomst meer behoeftegericht, sociaal en duurzaam maken. Als de gemeenteraad en het bestuur erin slagen om op zo'n onpartijdige en coöperatieve manier samen te werken bij de ontwikkeling van woningbouwgrond, zal dit besluit de rol van de stad bij de ontwikkeling van bouwgrond aanzienlijk versterken en de stedelijke ontwikkeling van Jena voor de komende decennia vorm kunnen geven," zegt burgemeester en hoofd Stadsontwikkeling en Milieu Christian Gerlitz.

Focus op het creëren van gesubsidieerde woningen

Het model voor woningbouwgrond bestaat uit verschillende strategische bouwstenen, waaronder de ontwikkeling van gemeentegrond, strategische grondverwerving en een langetermijnbeleid voor de levering van grond, evenals de coöperatieve ontwikkeling van woningbouwgrond. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het creëren van gesubsidieerde woningen en de betrokkenheid van particuliere bedrijven bij de ontwikkeling van bouwgrond.

Om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken, wordt de burgemeester opgedragen de benodigde extra financiële en personele middelen te bepalen en passende maatregelen te initiëren. Bovendien moeten bindende voorschriften worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de projectsponsors die voorstander zijn van de planning, een passende bijdrage leveren aan de kosten voor de ontwikkeling van bouwgrond.

De burgemeester krijgt ook de opdracht om het publiek in een stadsgesprek te informeren over de inhoud van het bouwgrondmodel en regelmatig verslag uit te brengen over de voortgang van het bouwgrondmodel van Jena.

Achtergrondinformatie: Woonlandconcept in Jena

Het "Jena 2035 residential building land concept" voorspelt de toekomstige vraag naar woningen en identificeert potentiële bouwgrond tot 2035. Hoewel het voorontwerp van het bestemmingsplan rekening houdt met deze gebieden, kan hieruit alleen geen snelle mobilisatie van bouwgrond worden afgeleid. De stad heeft beperkte eigen grond en het verwerven van grond is moeilijk vanwege de krappe markt.

Door de overheid gesubsidieerde woningen zijn cruciaal om een sociaal aanvaardbaar woningaanbod te garanderen. Ondanks een afname van de voorraad sinds 2015 is de bouw van gesubsidieerde woningen onvoldoende gerealiseerd door een gebrek aan financiering. Het tekort aan woningen leidt tot stijgende huren en bouwgrondprijzen, waardoor gezinnen in sommige gevallen naar de omgeving verhuizen.

De stad Jena heeft besloten een eigen bouwgrondmodel te ontwikkelen om rekening te houden met de specifieke omstandigheden van de stad. Er werd een interpartijenwerkgroep opgericht om dit "Jena-model" te ontwikkelen, met vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de Kommunale Immobilen Jena en alle betrokken partijen van de gemeenteraad. De groep analyseerde verschillende bouwgrondmodellen uit andere steden en voerde gesprekken met deskundigen en vertegenwoordigers uit Ulm en Münster.

Er werd vastgesteld dat Jena specifieke beperkingen heeft in vergelijking met andere steden, waaronder topografische beperkingen, beperkte gemeentegrond en een lage beschikbaarheid van subsidies. Een gestandaardiseerd bouwgrondmodel is daarom niet geschikt en er is een concept op maat nodig voor Jena.

Het stadsbestuur heeft besloten om een "bouwgrondmodel voor Jena-woningen" te introduceren om transparantere procedures en betrouwbaardere berekeningen voor projectontwikkelaars mogelijk te maken. Dit model is bedoeld om grond te verwerven voor sociale huisvesting en gemeenschappelijk wonen en om stedelijke ontwikkeling op de lange termijn te ondersteunen. Voor een succesvolle implementatie is de steun van de gemeenteraad nodig en samenwerking op de lange termijn over wetgevingsperioden heen.

De beslissing om bouwgrond te verwerven heeft voornamelijk strategische effecten en maakt de gevolgen voor het klimaat pas relevant in latere implementatiefasen van stedelijke ruimtelijke ordening. Verwacht wordt dat het model zal bijdragen aan een duurzame, sociaal rechtvaardige en klimaatvriendelijke stedelijke ontwikkeling in Jena.

Kategorie