Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Energiecrisis

De stad Jena bereidt zich voor op een mogelijk moeilijkere voorzieningssituatie voor gas en elektriciteit. Er moet energie worden bespaard om bij te dragen aan de voorzieningszekerheid voor het stookseizoen. Op deze pagina willen wij u een overzicht geven van de huidige wettelijke voorschriften, de energiebesparingsplannen van de stad en algemene tips en diensten voor energiebesparing. We geven ook informatie over de hulpdiensten van de stad voor het geval u door de gestegen energiekosten in financiële moeilijkheden komt.

Snelle gids

Verordeningen van de federale regering

Bunte Ordnermappen liegen auf einem Tisch, darauf ein Stift.
Verordnungen

De federale verordening inzake energiezekerheid op korte termijn is op 24 augustus 2022 door het federale kabinet aangenomen. Zij regelt maatregelen voor energiebesparing in de bouwsector voor overheidsinstanties, ondernemingen en particuliere huishoudens. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om onnodig energieverbruik te voorkomen om een tekortsituatie zoveel mogelijk te voorkomen of te verzachten.

Minimumtemperatuur in huurwoningen

Bepalingen die een minimumtemperatuur in huurkamers voorschrijven, worden tijdelijk opgeschort van 01.09.2022 tot 28.02.2023, zodat huurders die energie willen besparen en de verwarming lager willen zetten, dit kunnen doen. U kunt schade aan gebouwen voorkomen door goed te ventileren.

Verwarming particuliere zwembaden

U mag vanaf 01-09-2022 - 28-02-2023 particuliere zwembaden niet meer verwarmen met gas en elektriciteit uit het net. Dit geldt zowel binnen als buiten en voor bovengrondse zwembaden. Er geldt een uitzondering voor therapeutische toepassingen. Zwembaden voor commerciële doeleinden vallen hier niet onder.

Maximumtemperatuur binnenshuis

In openbare gebouwen mogen kantoren van 01.09.2022 - 28.02.2023 slechts tot maximaal 19 graden worden verwarmd. Voorheen was de aanbevolen minimumtemperatuur 20 graden. In werkruimtes waar fysieke activiteiten worden uitgevoerd, is de maximumtemperatuur nog lager, afhankelijk van de zwaarte van de activiteit. Doorgangen zoals gangen, foyers of technische ruimten mogen niet langer worden verwarmd. Medische voorzieningen, voorzieningen voor gehandicapten, zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven zijn vrijgesteld.

Warm water voor wastafels

Boilers en doorstroomtoestellen voor warmwaterbereiding moeten van 01.09.2022 - 28.02.2023 worden uitgeschakeld als zij voornamelijk voor het wassen van de handen worden gebruikt en er geen hygiënevoorschriften zijn die dit tegenspreken. Bij centrale waterverwarming moet de temperatuur worden verlaagd voor zover dat nodig is om een gezondheidsrisico door legionella te voorkomen. Medische voorzieningen, voorzieningen voor gehandicapten, zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven zijn telkens vrijgesteld.

Verlichting van gebouwen en monumenten

Verlichting van gebouwen en monumenten van buitenaf is verboden van 01.09.2022 tot 28.02.2023. Kortstondige verlichting tijdens culturele evenementen en openbare festivals is uitgesloten. Veiligheidsverlichting en noodverlichting zijn uitgesloten.

Informatieplicht over prijsverhogingen

Leveranciers van gas en warmte moeten hun klanten in een vroeg stadium, maar in ieder geval aan het begin van het stookseizoen, informeren over het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande kosten, over de gevolgen van prijsverhogingen en over mogelijke besparingen.

Informatieplicht over prijsverhogingen

Eigenaren van woongebouwen waarvan de woningen van gas of warmte worden voorzien, moeten de door de leveranciers verstrekte informatie doorgeven aan de gebruikers. Eigenaren van woongebouwen met ten minste tien wooneenheden moeten op basis hiervan ook specifieke informatie verstrekken over het energieverbruik en de energiekosten van de respectieve wooneenheid. Als de prijzen opnieuw stijgen, moet de informatie opnieuw worden verstrekt.

Verwarmingscontrole verplicht

Alle eigenaren van gebouwen met een gasverwarmingsinstallatie moeten de komende twee jaar een verwarmingscheck uitvoeren. Het is zinvol de controle te koppelen aan afspraken die toch al plaatsvinden, zoals veeg- en inspectiewerkzaamheden of regulier onderhoud aan de verwarmingsinstallatie.

Hydraulisch balanceren verplicht

Eigenaren van grote gebouwen met een centrale verwarming op aardgas moeten een hydraulische balancering uitvoeren als dat nog niet is gebeurd. Dit geldt voor bedrijven en openbare gebouwen van 1.000 vierkante meter of meer en voor grote woongebouwen van zes of meer eenheden. Afhankelijk van het gebouw kan dit het gasverbruik met ongeveer acht kilowattuur per vierkante meter verminderen.

De Jena Economic Development Corporation verstrekt op haar eigen website informatie over alle voorschriften en verplichtingen voor bedrijven en handelaren, ook voor het aanbrengen van reclameborden en dergelijke.

De "Maatregelen van de Verordening tot veiligstelling van de energievoorziening door middel van maatregelen op korte termijn (EnSikuMaV)" en de "Maatregelen van de Verordening tot veiligstelling van de energievoorziening door middel van maatregelen effectief op middellange termijn (EnSimiMaV)" kunnen volledig worden gelezen.

Energiebesparende maatregelen van de stad Jena

Blick auf den Jentower bei Nacht, rings um beleuchtete Häuser
Energiesparmaßnahmen

Het energiebesparingsplan van de stad Jena bevat maatregelen die op korte, middellange en lange termijn kunnen helpen om gericht energie te besparen in de stad. Ook zijn mogelijke noodmaatregelen gedefinieerd, die in geval van een gastekort in aanmerking komen. Het resultaat is een pakket dat kan leiden tot een energiebesparing van ongeveer 2000 megawattuur (MWh).

Via de energienetwerken van Jena loopt momenteel een energievolume van 1,9 terawattuur (TWh). Uit deze verhouding blijkt dat de door de stad bespaarde energiehoeveelheden slechts een zeer klein aandeel hebben. Maar de individuele bijdragen van alle steden maken uiteindelijk het verschil. De voorbeeldfunctie van de overheidssector en de verdere sensibilisering voor energiebesparing zullen ook in de particuliere of bedrijfssector steeds meer stimulansen creëren om bewuster met het energieverbruik om te gaan.

 • Sinds eind juli is de buitenverlichting van openbare gebouwen en monumenten uitgeschakeld.
 • Sinds begin september vergadert het crisisteam "Energiecrisis" met vertegenwoordigers van het stadsbestuur, Stadtwerke Energie, Kommunale Immobilien Jena (KIJ), brandweer, politie, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, vertegenwoordigers van de sociale verenigingen en vertegenwoordigers van de woningbouw (Jenawohnen, WG Carl Zeiss, Haus & Grund enz.).
 • De straatverlichting in de Stadtrodaer Straße werd uitgeschakeld. Dit levert een jaarlijkse energiebesparing van ca. 180 MWh op. Om redenen van verkeersveiligheid zijn kruispunten uitgesloten. Ook het bijbehorende fietspad blijft verlicht.
 • Verlaging van de temperatuur van het zwembadwater en de kamertemperatuur met 2 °C in het recreatiebad GalaxSea (besparing van ca. 596 MWh per jaar).
 • Verlaging van de temperatuur van het warme water in de faciliteiten van de Jena-baden van 75 °C naar 70 °C (besparing van 119 MWh per jaar).
 • Vermindering van de bedrijfstijd van elektriciteitsverbruikers zoals pompinstallaties (3,1 MWh per jaar) bij Jenaer Bädergesellschaft
 • Het uitschakelen van de straatverlichting in de handelsgebieden van de stad Jena tussen 22.00 en 05.00 uur wordt onderzocht.
 • De verlichting van infrastructuurvoorzieningen zal worden onderzocht op mogelijke besparingen (schakeltijden, lichtsterkte).
 • De installatie van straalkachels voor de verwarming van buitenruimten in openbare ruimten wordt verboden. Zowel terrasverwarmers op propaangas als elektrische terrasverwarmers hebben een zeer hoog energieverbruik en een zeer hoge CO2-uitstoot. De wijziging van de statuten moet eerst door de rijksdienst worden bevestigd.
 • Temperatuurverlaging in het gemeentelijke crematorium door verlaging van de naverbrandingstemperatuur van 850 °C naar 750 °C (besparing van 60,78 MWh - 97,25 MWh per jaar).
 • Economische ontwikkeling onderzoekt noodspreekuren voor bedrijven, samen met het gemeentelijk nutsbedrijf van Jena, ThEGA en de stichting klimaatbescherming Jena-Thüringen.
 • KIJ controleert en identificeert verder besparingspotentieel voor binnenverlichting in administratieve gebouwen en onderzoekt de huidige onderhoudsstatus van verwarmingssystemen.
 • De stad ontwikkelt een gemeentelijk financieringsprogramma ter bevordering van de opwekking van zonne-energie. Het doel van de financieringsrichtlijn is het gebruik van zonne-energie via plug-in fotovoltaïsche (PV) systemen te bevorderen.
 • Met het oog op de zomer van 2023 wordt de beperking van de airconditioning in openbare gebouwen technisch en organisatorisch voorbereid.
 • De huidige en zich voortdurend ontwikkelende energie-eisen voor gemeentelijke bouw- en renovatieprojecten worden door KIJ voortdurend in hun planning opgenomen.
 • Bovendien worden de bestaande gemeentelijke gebouwen gecontroleerd op mogelijke verdere energie-optimalisering en de economische haalbaarheid ervan.

Die Stadt Jena zieht eine positive Bilanz der im Sommer 2022 begonnenen und mit der Energiesparverordnung des Bundes verstärkten Energiesparmaßnahmen.

•  Beim Jenaer Bäderbetrieb konnte durch die Absenkung der Beckenwasser- und Raumtemperatur um 2°C, die Reduzierung der Temperatur der Warmwasseraufbereitung in den Anlagen von 75°C auf 70°C sowie die Laufzeitreduzierung von Stromverbrauchen (u.a. Pumpanlagen und Gebläse) ca. 515,9 MWh (ca. 5%) eingespart werden.

• Um den Verbrauch in den städtischen Gebäuden zu reduzieren, wurden ca. 140 Untertischspeicher (Warmwasserboiler) in öffentlichen Verwaltungsgebäuden demontiert. Schulen, Kitas und andere soziale Einrichtungen waren davon ausgenommen. Durch diese Maßnahme konnten ca. 18 MWh Energie eingespart werden.

• Darüber hinaus wurde die Raumtemperatur in allen öffentlichen Gebäuden abgesenkt. Ausgenommen waren hier ebenfalls Kitas, Schulen und andere soziale Einrichtungen. Dadurch konnte der Fernwärmverbrauch der Stadtverwaltung um 20% (288MWh) reduziert werden.

• Durch die Abschaltung der Straßenbeleuchtung auf der Stadtrodaer Straße (ausgenommen Knotenpunkte) konnten fast 180 MWh eingespart werden.

In het geval van een gastekort heeft de stad, in nauwe samenwerking met Stadtwerke Jena, de volgende maatregelen getroffen noodmaatregelen gecoördineerd. De stad onderzoekt hiervoor verschillende scenario's, waaronder leegstand van administratieve gebouwen, maar ook een sluiting van de GalaxSea of het afsluiten van warm water in gemeentelijke sportfaciliteiten.

 • In de administratiegebouwen is het gebruik van particuliere verwarmings- en koelinstallaties niet toegestaan.
 • Voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar streven wij ernaar de administratiegebouwen zo leeg mogelijk te houden.
 • De bestaande huiskamerregeling van de administratie blijft gehandhaafd.
 • Voorts onderzoekt het stadsbestuur in hoeverre verdere aanzienlijke energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd door administratieve gebouwen leeg te maken.

De stad Jena wil in 2035 klimaatneutraal zijn. In een participatief proces zijn samen met de burgers ideeën verzameld, geëvalueerd en vastgelegd in een klimaatactieplan. Meer informatie over het klimaatactieplan vindt u op de pagina klimaatbescherming van de stad.

De stad Jena bevordert kleine fotovoltaïsche systemen

Eine Photovoltaik-Anlage
Eine Photovoltaik-Anlage

Vanaf 02.11.2022 subsidieert de stad Jena de aankoop van stekkerklare fotovoltaïsche systemen, zogenaamde balkoncentrales. Iedereen die in de stad Jena woont - zowel huiseigenaren als huurders - kan hiervoor een aanvraag indienen.

Meer informatie: jena.de/solarstrom

Aanbod van hulp

Holzwand mit Fischernetz, Rettungsring mit der Aufschrift Help
Hilfsangebote

De federale regering heeft beslist om de decemberaftrek voor gezinnen en kleine en middelgrote ondernemingen over te nemen. Op de informatiepagina van de federale overheid vindt u hoe deze noodhulp wordt uitgevoerd.

Stadtwerke Jena heeft op hun website informatie verzameld voor het geval zich betalingsproblemen voordoen.

Huursubsidie

Als het inkomen van uw particuliere huishouden niet voldoende is om zelf de kosten van adequate huisvesting te dekken, hebt u wettelijk recht op huursubsidie. Meer informatie over huursubsidie vindt u hier.

Werkloosheidsuitkering 2 (ALG II)

Werkloosheidsuitkering 2 is bedoeld om uw levensonderhoud veilig te stellen. Meer informatie over ALG II vindt u hier.

 • Ondersteuning wordt geboden door de Jena Crowd, waar u medestanders kunt vinden voor uw energieproject.

De federale regering en de deelstaten hebben overeenstemming bereikt over een noodfonds voor niet-netgebonden energiebronnen (waaronder olie en pellets). In Thüringen kunnen uiterlijk vanaf mei 2023 aanvragen worden ingediend via een internetplatform. Meer informatie is te vinden op een informatiepagina van de deelstaat Thüringen.

De dienst schuldhulpverlening informeert

Een schuldeiser kan beslag leggen op het loon en/of de rekening van een schuldenaar. Helaas is het EVP niet automatisch beschermd tegen beslaglegging. U moet in actie komen! De beslagbescherming van het EVP is niet wettelijk geregeld. De rechtbank moet beslissen.

Voor inwoners van Jena is de bevoegde rechtbank

Rechtbank van Jena
Rechtbank voor tenuitvoerlegging
Rathenauplatz 13
07745 Jena

Hieronder leggen wij uit wat u actief kunt doen om uw EVP tegen inbeslagname te beschermen. Dit is alleen mogelijk met een passend verzoek. U moet het verzoek zelf indienen.

Rekeningbeslag

Heeft u al een rekening met derdenbeslag? Is uw inkomen hoger dan uw maandelijkse beschermde bedrag op uw rekening in september 2022?

Dan moet u een verzoek tot individuele invrijheidstelling indienen bij de rechtbank. U vindt hier een sjabloon (PDF).

Loonbeslag

Bij loonbeslag is uw werkgever verantwoordelijk. Hij of zij moet elke maand berekenen welk bedrag uw schuldeiser zal ontvangen. Als er echter beslag wordt gelegd op uw EVP, kunt u ook hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. U vindt hier een sjabloon (PDF).

Belangrijk: Als u momenteel in insolventieprocedure moet u eerst contact opnemen met uw curator. Vraag hem het EVP "vrij te geven". Als u niet tot overeenstemming kunt komen met uw curator, moet een overeenkomstige aanvraag worden ingediend bij uw bevoegde insolventierechter bij uw bevoegde insolventierechter. Een model vindt u hier (PDF).

Let op: Na vrijgave van het EVP door de insolventierechter kan het nodig zijn dat u aanvullend de vrijgave voor uw rekening door de insolventierechter aanvraagt!

Uitzondering: Legt uw energieleverancier beslag op uw EVP vanwege reeds bestaande energieschulden?

Dan moet het EVP bij de schuldeiser blijven, omdat het juist bedoeld is om de elektriciteits- en/of verwarmingskosten te betalen. U kunt geen verzoek tot vrijgave indienen.

Voor meer informatie of vragen kunt u ons bellen op 0049 3641 49-4603 of een e-mail sturen naar: schuldnerberatung@jena.de. Wij zijn er voor u!

Uw team van het Jena Centrum voor Schuldhulpverlening

Wat moet ik doen als ik de termijnen aan mijn gasleverancier niet meer kan betalen?
Wanneer dreigt een afsluiting?
Wat kan ik doen?

Voor deze en andere vragen vindt u hier mogelijke acties. Let op: Dit artikel pretendeert niet volledig te zijn en kan geen persoonlijk advies vervangen! (Status: oktober 2022)

De meest prangende vraag - zeker met het oog op de winter - is toch wel:

Wanneer dreig ik de gastoevoer af te sluiten?

Een blik op § 19 GasGVV (basisverordening gasvoorziening) helpt hierbij. Deze paragraaf regelt wanneer een gasleverancier een gaslevering mag afsluiten.

Volgens § 19 lid 2 p. 1 GasGVV mag een gasleverancier een gaslevering alleen afsluiten als

 • de afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt
 • de afnemer een aanmaning heeft ontvangen
 • de afsluiting van het gas 4 weken van tevoren is aangekondigd.

Op welk moment voldoe ik niet meer aan mijn betalingsverplichting?

Ook deze vraag is duidelijk geregeld. Een consument voldoet niet meer aan zijn betalingsverplichting als:

 • hij een betalingsachterstand heeft van tweemaal het bedrag van zijn maandelijkse termijn:
 • Bij een overeengekomen maandelijkse termijn van € 400 zou een blokkeringsdreiging dus in beginsel mogelijk zijn vanaf een vorderingsbedrag van € 800. OF
 • hij heeft een achterstand van 1/6 van de jaarafrekening, indien geen maandelijkse termijn is overeengekomen
 • de achterstand moet altijd groter zijn dan een minimumbedrag van 100 €.

Hoe kan ik een blokkering van de gastoevoer voorkomen?

 • Als u merkt dat u uw afgesproken maandelijkse termijnen niet meer kunt opbrengen, is de eerste stap altijd een gesprek met uw gasleverancier - zeker in deze tijden.
 • Leg uw situatie uit en zoek samen met uw leverancier naar mogelijke oplossingen.
 • Heeft u misschien slechts tijdelijke betalingsproblemen omdat u een paar weken een ziekte-uitkering ontvangt? Hebt u al aanvullende uitkeringen aangevraagd die uw financiële situatie in de toekomst zullen verlichten, enz.

U vindt een voorbeeld van hoe een schriftelijk betalingsaanbod eruit zou kunnen zien hier.

Overigens zijn alle gasleveranciers wettelijk verplicht om betaling in termijnen aan te bieden! Dit heet een vermijdingsovereenkomst. § Artikel 19 lid 5 GasGVV regelt dit. De overeenkomst moet

 • eeen renteloze termijnbetalingsovereenkomst voor de vastgestelde achterstand en en
 • de doorlevering van gas op voorschotbasis.

De betalingsachterstand moet binnen een redelijke termijn worden betaald - gewoonlijk tussen 6 en 18 maanden. Hier vindt u voorbeelden van vermijdingsovereenkomsten van enkele gasleveranciers:

Als u door een andere leverancier van gas wordt voorzien, kunt u het beste op internet zoeken naar "Abwendungsvereinbarung ... (vul hier gasleverancier in)".

Wat gebeurt er als ik er met mijn leverancier niet uitkom?

 • In het geval dat u niet tot overeenstemming kunt komen met uw leverancier, beschermt § 19 II p. 2 GasGVV u. Hier is wettelijk geregeld in welke gevallen een afsluiting - ondanks wanbetaling - niet mag plaatsvinden : Uw gasleverancier mag de gastoevoer niet stopzetten als:
 • de gevolgen van de onderbreking niet in verhouding staan tot de ernst van de inbreuk OF
 • de klant het vooruitzicht heeft om in de toekomst weer correct te betalen.

Maar wanneer is een onderbreking van de gaslevering onevenredig?

 • Wanneer de onderbreking van de verwarming gevaar oplevert voor het leven van de betrokkenen.
 • Als er minderjarigen, zorgbehoevenden of ernstig zieken in uw huishouden zijn, is een onderbreking van de gastoevoer waarschijnlijk altijd disproportioneel!
 • Bedenk anders eens wat de gevolgen van een onderbreking van de gastoevoer voor u in het bijzonder zouden zijn?
 • Let op: u moet deze redenen altijd schriftelijk aan uw gasleverancier uitleggen en vragen om opschorting van de afsluiting.

Hoe kan ik duidelijk maken dat ik in de toekomst weer zal betalen?

 • Allereerst moet u nagaan of het voor u op een of andere manier mogelijk is om de gasschuld uit eigen middelen of met hulp van derden te betalen:
 • Kunt u uw uitgaven op enig moment nog verlagen? (Zijn er verzekeringen die niet nodig zijn? etc.)
 • Kunt u uw inkomen verhogen? (Heeft u misschien recht op bepaalde wettelijke uitkeringen zoals huursubsidie, kindertoeslag?)
 • Kunt u financiële steun krijgen van uw vrienden en familieleden?
 • Kunt u uw werkgever om een werkgeverslening vragen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat u in deze situatie kunt overwegen.

Als het voor u absoluut niet mogelijk is om uit eigen middelen een betalingsaanbod aan uw gasleverancier te doen, kunt u de overname van uw gasschulden aanvragen bij uw bevoegde sociale uitkeringsinstantie.

Voor mensen in de werkende leeftijd (inclusief werknemers) is de contactpersoon altijd eerst Jenarbeit. Voor alle andere groepen mensen is de sociale dienst (het Sozialamt) Jena. Deze optie vereist echter dat

 • alle andere mogelijkheden om de vordering te regelen reeds zijn uitgeput, - het voorschot in de toekomst opnieuw regelmatig kan worden betaald en - de gasleverancier de verdere levering na schuldovername bevestigt.

Dergelijke aanvragen zijn altijd individuele beslissingen en worden individueel onderzocht door de bevoegde instantie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

De verwarmingskostenvergoeding II is naar mij overgemaakt. Ik heb een P-Konto en kan niet bij het geld. Wat kan ik doen?

 • Wij kunnen de verwarmingskostenvergoeding op uw rekening vrijgeven met een P-rekeningcertificaat. De desbetreffende aanvraag vindt u hier.

Om u zo'n certificaat te verstrekken, hebben wij nodig:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Een kopie van uw identiteitskaart en EC-kaart
 • Bericht van ontvangst van de verwarmingsvergoeding (indien beschikbaar)
 • Bankafschrift waaruit de ontvangst van de verwarmingsvergoeding op uw rekening blijkt.

U kunt ons alle documenten per e-mail sturen naar schuldnerberatung@jena.de naar ons sturen. U kunt ze natuurlijk ook per post opsturen. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u ons bellen op 0049 3641 49-4603.

Ik ontvang huursubsidie. Sinds begin dit jaar is het beschermde bedrag op mijn P-Konto niet meer toereikend. Ik krijg mijn huursubsidie niet volledig uitbetaald. Wat kan ik doen?

De woonkostentarieven zijn begin dit jaar verhoogd. Het beschermde bedrag op een P-rekening is echter gelijk gebleven op 1.340 euro. Dit betekent dat het kan gebeuren dat bedragen op een P-Konto nu worden uitbetaald aan de schuldeiser terwijl ze eigenlijk niet voor beslag vatbaar zouden zijn. U kunt het volgende doen om dit te voorkomen:

Gaat het om een eenmalige woonkostentoeslag van maximaal € 500?

 • Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op! Wij kunnen u van dit bedrag vrijstellen met een P-Konto attest.

Gaat het om een eenmalige aanvullende huursubsidie van meer dan 500 €?

 • Vraag zo snel mogelijk vrijstelling aan bij het kantongerecht van Jena! In ons adviescentrum kunt u een bijbehorend sjabloon krijgen.

Ontvangt u momenteel huursubsidie?

 • Dien dan zo snel mogelijk een verzoek tot invrijheidstelling in bij de rechtbank van Jena! In ons adviescentrum kunt u een bijbehorend formulier krijgen.
 • Of: Regel met het woningbureau dat de huursubsidie rechtstreeks aan uw verhuurder wordt betaald. Dan komt er minder geld op uw rekening en hoeft u alleen het verschil (huur - huursubsidie) zelf aan uw verhuurder over te maken.

Energiegegevens van de stad Jena

Straßenlampe hängt an einem Seil und leuchtet, dahinter blauer Himmel.
Energiesparen der Stadt Jena

Het is een voordeel dat de gemeentelijke gebouwen al in hoge mate zijn gerenoveerd en dat wij ons al jaren bezighouden met energiebesparing en klimaatbescherming. Zo maakt KIJ al lang gebruik van toekomstgerichte technologieën zoals geothermie, fotovoltaïsche energie, thermische zonne-energie en warmtepompen en ontwikkelt zij de efficiënte exploitatie van gemeentelijke eigendommen voortdurend met behulp van gebouwbeheersystemen. De gemeentelijke balans is dienovereenkomstig goed in een nationale vergelijking. De administratieve gebouwen in Jena bijvoorbeeld verbruiken gemiddeld 15 procent minder energie per vierkante meter en per jaar dan het nationale gemiddelde, de schoolgebouwen zelfs 22 procent minder.

Toch kunnen we allemaal bijdragen aan energiebesparing door verstandig gedrag, zowel privé als beroepsmatig.

Meer informatie

Energiebesparingstips voor consumenten

Energiezähler liegt auf der Seite, darunter ein zwanzig Euro Schein
Energiespartipps für Verbraucher

Informatie voor bedrijven en handelaren

Strommasten und -leitungen
Energieversorgung

Informatie over energievoorziening specifiek voor bedrijven wordt verstrekt door de dienst voor economische ontwikkeling van Jena op haar website. Het biedt een overzicht van de momenteel geldende regelingen voor energiebesparende maatregelen op korte en middellange termijn van de federale overheid en de stad Jena. Bovendien zijn daar de belangrijkste informatie en relevante contactpersonen verzameld.

Gevolgen voor de sector cultuur en toerisme

Publikum steht vor einer Bühne mit viel Scheinwerferlicht
Veranstaltung

Informatie over de ontwikkeling van de energiemarkt

Fabrikgebäude mit großen Schornstein aus dem weisser Rauch steigt
Entwicklungen am Energiemarkt

Diensten

Frau Sitzt am Tisch mit älternen Mann beide schauen auf den vor Ihnen stehenden Laptop.
Services