Energiecrisis

De stad Jena bereidt zich voor op een mogelijk moeilijkere bevoorrading met gas en elektriciteit. Er moet energie worden bespaard om bij te dragen tot de voorzieningszekerheid voor het stookseizoen. Op deze pagina willen wij u een overzicht geven van de huidige wettelijke voorschriften, de energiebesparingsplannen van de stad en algemene tips en diensten voor energiebesparing. Wij verstrekken ook informatie over de hulpdiensten van de stad, mocht u door de gestegen energiekosten in financiële moeilijkheden komen.

Snelle gids

Verordeningen van de federale regering

Bunte Ordnermappen liegen auf einem Tisch, darauf ein Stift.
Verordnungen

De federale verordening inzake energiezekerheid op korte termijn is op 24 augustus 2022 door het federale kabinet aangenomen. Zij regelt maatregelen voor energiebesparing in de bouwsector voor overheidsinstanties, bedrijven en particuliere huishoudens. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om onnodig energieverbruik te voorkomen teneinde een tekortsituatie zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Minimumtemperatuur in huurappartementen

Bepalingen die een minimumtemperatuur in huurkamers voorschrijven, worden tijdelijk opgeschort van 01.09.2022 tot 28.02.2023, zodat huurders die energie willen besparen en de verwarming lager willen zetten, dit kunnen doen. U kunt schade aan gebouwen voorkomen door ze goed te luchten.

Verwarming privé zwembaden

Van 01.09.2022 - 28.02.2023 mag u geen particuliere zwembaden meer verwarmen met gas en elektriciteit van het net. Dit geldt zowel voor binnen- en buitenzwembaden als voor bovengrondse zwembaden. Er is een uitzondering voor therapeutische toepassingen. Zwembaden voor commerciële doeleinden vallen hier niet onder.

Maximale temperatuur binnen

In openbare gebouwen mogen kantoren van 01.09.2022 - 28.02.2023 slechts tot maximaal 19 graden worden verwarmd. Voorheen was de aanbevolen minimumtemperatuur 20 graden. In werkruimten waar fysieke activiteiten worden verricht, ligt de maximumtemperatuur nog lager, afhankelijk van de ernst van de activiteit. Doorgangen zoals gangen, foyers of technische ruimten mogen niet meer verwarmd worden. Medische voorzieningen, voorzieningen voor gehandicapten, zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven zijn vrijgesteld.

Warm water voor wastafels

Boilers en doorstroomtoestellen voor warmwaterbereiding moeten van 01.09.2022 - 28.02.2023 worden uitgeschakeld indien zij voornamelijk worden gebruikt voor het wassen van de handen en er geen hygiënevoorschriften zijn die dit tegenspreken. In het geval van centrale waterverwarming moet de temperatuur zover worden verlaagd als nodig is om een gezondheidsrisico door legionella te voorkomen. Medische voorzieningen, voorzieningen voor gehandicapten, zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven zijn vrijgesteld.

Verlichting van gebouwen en monumenten

De verlichting van gebouwen en monumenten van buitenaf is verboden van 01.09.2022 - 28.02.2023. Kortstondige verlichting tijdens culturele evenementen en openbare festivals is uitgesloten. Beveiliging en noodverlichting zijn uitgesloten.

Informatieplicht over prijsverhogingen

Leveranciers van gas en warmte moeten hun klanten vroegtijdig, maar in ieder geval aan het begin van het stookseizoen, informeren over het energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten, over de gevolgen van prijsstijgingen en over mogelijke besparingen.

Informatieplicht over prijsverhogingen

Eigenaren van woongebouwen waarvan de woningen van gas of warmte worden voorzien, moeten de door de leveranciers verstrekte informatie doorgeven aan de gebruikers. Eigenaren van woongebouwen met ten minste tien wooneenheden moeten op deze basis ook specifieke informatie verstrekken over het energieverbruik en de energiekosten van de respectieve wooneenheden. Als de prijzen weer stijgen, moet opnieuw informatie worden verstrekt.

Verwarmingscontrole verplicht

Alle eigenaars van gebouwen met gasverwarmingssystemen moeten de komende twee jaar een verwarmingscontrole uitvoeren. Het is zinvol om de controle te koppelen aan afspraken die toch al plaatsvinden, zoals veeg- en inspectiewerkzaamheden of regulier onderhoud van het verwarmingssysteem.

Hydraulisch balanceren verplicht

Eigenaren van grote gebouwen met een centrale verwarming op aardgas moeten een hydraulische balancering uitvoeren als dat nog niet is gebeurd. Dit geldt voor bedrijven en openbare gebouwen van 1000 vierkante meter of meer en voor grote woongebouwen van zes of meer eenheden. Afhankelijk van het gebouw kan dit het gasverbruik met ongeveer acht kilowattuur per vierkante meter verminderen.

De Jena Economic Development Corporation verstrekt op haar eigen website informatie over alle voorschriften en verplichtingen voor bedrijven en handelaren, ook voor het aanbrengen van reclameborden en dergelijke.

De "Maatregelen van de Verordening tot veiligstelling van de energievoorziening door middel van kortetermijnmaatregelen (EnSikuMaV)" en de "Maatregelen van de Verordening tot veiligstelling van de energievoorziening door middel van doeltreffende maatregelen op middellange termijn (EnSimiMaV)" kan volledig worden gelezen.

Energiebesparende maatregelen van de stad Jena

Blick auf den Jentower bei Nacht, rings um beleuchtete Häuser
Energiesparmaßnahmen

Het energiebesparingsplan van de stad Jena bevat maatregelen die op korte, middellange en lange termijn kunnen helpen om doelgericht energie te besparen in de stad. Ook werden mogelijke noodmaatregelen gedefinieerd, waarmee rekening wordt gehouden in geval van een gastekort. Het resultaat is een pakket dat een energiebesparing van ongeveer 2000 megawattuur (MWh) kan opleveren.

Momenteel loopt een energievolume van 1,9 terawattuur (TWh)via de energienetwerken van Jena . Uit de verhouding blijkt dat de door de stad bespaarde energiehoeveelheden slechts een zeer klein deel uitmaken. Maar de individuele bijdragen van alle steden maken uiteindelijk het verschil. De voorbeeldwerking van de overheidssector en de verdere bewustmaking voor energiebesparing zullen ook in de particuliere of bedrijfssector steeds meer stimulansen creëren om bewuster met energieverbruik om te gaan.

 • Sinds eind juli is de buitenverlichting van openbare gebouwen en monumenten uitgeschakeld.
 • Sinds begin september vergadert het crisisteam "Energiecrisis" met vertegenwoordigers van het stadsbestuur, Stadtwerke Energie, Kommunale Immobilien Jena (KIJ), brandweer, politie, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH, vertegenwoordigers van de sociale verenigingen en vertegenwoordigers van de woningbouw (Jenawohnen, WG Carl Zeiss, Haus & Grund enz.).
 • De straatverlichting in de Stadtrodaer Straße werd uitgeschakeld. Dit levert een jaarlijkse energiebesparing op van ongeveer 180 MWh. Om redenen van verkeersveiligheid zijn kruispunten uitgesloten. Ook het bijbehorende fietspad blijft verlicht.
 • Verlaging van de temperatuur van het zwembadwater en de kamertemperatuur met 2 °C in het recreatiebad GalaxSea (besparing van ongeveer 596 MWh per jaar).
 • Verlaging van de temperatuur van het warme water in de faciliteiten van de Jena-baden van 75 °C naar 70 °C (besparing van 119 MWh per jaar)
 • Vermindering van de bedrijfstijd van elektriciteitsverbruikers zoals pompinstallaties (3,1 MWh per jaar) bij Jenaer Bädergesellschaft
 • Het uitschakelen van de straatverlichting in de handelsgebieden van de stad Jena tussen 22.00 en 05.00 uur wordt onderzocht.
 • De verlichting van infrastructuurvoorzieningen zal worden onderzocht op mogelijke besparingen (schakeltijden, lichtsterkte).
 • De installatie van straalkachels voor de verwarming van buitenruimten in openbare ruimten moet worden verboden. Zowel terrasverwarmers op propaangas als elektrische terrasverwarmers hebben een zeer hoog energieverbruik en een zeer hoge CO2-uitstoot. De wijziging van de statuten moet eerst worden bevestigd door het administratief bureau van de staat.
 • Temperatuurverlaging in het gemeentelijke crematorium door verlaging van de naverbrandingstemperatuur van 850 °C naar 750 °C (besparing van 60,78 MWh - 97,25 MWh per jaar).
 • Economische ontwikkeling onderzoekt samen met het gemeentelijk nutsbedrijf van Jena, ThEGA en de stichting klimaatbescherming Jena-Thüringen het noodspreekuur voor bedrijven.
 • KIJ controleert en identificeert verder besparingspotentieel voor binnenverlichting in administratieve gebouwen en onderzoekt de huidige onderhoudsstatus van verwarmingssystemen.
 • De stad ontwikkelt een gemeentelijk financieringsprogramma om de opwekking van zonne-energie te bevorderen. Het doel van de financieringsrichtlijn is het gebruik van zonne-energie via plug-in fotovoltaïsche (PV) systemen te bevorderen.
 • Met het oog op de zomer van 2023 wordt de beperking van de airconditioning in openbare gebouwen technisch en organisatorisch voorbereid.
 • De huidige en voortdurend veranderende energie-eisen voor gemeentelijke bouw- en renovatieprojecten worden door KIJ voortdurend in hun planning opgenomen.
 • Voorts worden de bestaande gemeentelijke gebouwen gecontroleerd op mogelijke verdere energie-optimalisering en op hun economische haalbaarheid.

In het geval van een gastekort heeft de stad, in nauwe samenwerking met Stadtwerke Jena... noodmaatregelen gecoördineerd. De stad onderzoekt hiervoor verschillende scenario's, waaronder leegstaande administratieve gebouwen en een sluiting van de GalaxSea of het afsluiten van warm water in gemeentelijke sportfaciliteiten.

 • Het gebruik van particuliere verwarmings- en koelinstallaties is niet toegestaan in de administratieve gebouwen.
 • Voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar proberen we de administratiegebouwen zo leeg mogelijk te houden.
 • De bestaande regelgeving van het thuiskantoor voor de administratie blijft gehandhaafd.
 • Voorts onderzoekt het stadsbestuur in hoeverre verdere aanzienlijke energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd door administratieve gebouwen te ontruimen.

De stad Jena wil in 2035 klimaatneutraal zijn. In een participatief proces werden samen met de burgers ideeën verzameld, geëvalueerd en vastgelegd in een klimaatactieplan. Meer informatie over het klimaatactieplan is te vinden op de pagina over klimaatbescherming van de stad.

De stad Jena bevordert kleine fotovoltaïsche systemen

Eine Photovoltaik-Anlage
Eine Photovoltaik-Anlage

Vanaf 02.11.2022 subsidieert de stad Jena de aankoop van stekkerklare fotovoltaïsche systemen, zogenaamde balkoncentrales. Iedereen die in de stad Jena woont - zowel huiseigenaren als huurders - kan dit aanvragen.

Meer informatie: jena.de/solarstrom

Aanbod van hulp

Holzwand mit Fischernetz, Rettungsring mit der Aufschrift Help
Hilfsangebote

De federale overheid heeft besloten de decemberkorting voor huishoudens en kleine en middelgrote ondernemingen over te nemen. Hoe deze noodhulp voor aardgas- en stadsverwarmingsklanten van Stadtwerke Energie wordt uitgevoerd, kunt u lezen op de informatiepagina van de Stadtwerke.

Stadtwerke Jena heeft op hun website informatie verzameld voor het geval zich betalingsproblemen voordoen.

Huursubsidie

Als het inkomen van uw particuliere huishouden niet voldoende is om zelf de kosten van adequate huisvesting te dekken, hebt u wettelijk recht op huursubsidie. Meer informatie over huursubsidie vindt u hier.

Werkloosheidsuitkering 2 (ALG II)

Werkloosheidsuitkering 2 is bedoeld om uw levensonderhoud veilig te stellen. Meer informatie over ALG II vindt u hier.

 • Ondersteuning wordt geboden door de Jena Crowd, waar u medestanders kunt vinden voor uw energieproject.

In september 2022 zullen alle werknemers bij hun loon een bruto energieprijstoeslag van 300 euro ontvangen. Dit is bedoeld om de gestegen energiekosten op te vangen.

De dienst schuldhulpverlening informeert

Een schuldeiser kan beslag leggen op het loon en/of de rekening van een schuldenaar. Helaas is het EVP niet automatisch beschermd tegen beslaglegging. Je moet handelen! De beslagbescherming van het EVP is niet bij wet geregeld. De rechtbank moet beslissen.

Voor inwoners van Jena is de bevoegde rechtbank

Jena Local Court
Handhaving rechtbank
Rathenauplatz 13
07745 Jena

Hieronder leggen wij uit wat u actief kunt doen om uw EVP te beschermen tegen inbeslagname. Dit is alleen mogelijk met een passende toepassing. U moet de aanvraag zelf doen.

Rekeningbeslag

Heeft u al een rekening voor derdenbeslag? Is uw inkomen hoger dan uw maandelijks beschermd bedrag op uw rekening in september 2022?

Dan moet u een verzoek om individuele vrijlating indienen bij de rechtbank. U vindt hier een sjabloon (PDF).

Loonbeslag

Bij loonbeslag is uw werkgever verantwoordelijk. Hij of zij moet elke maand berekenen welk bedrag uw schuldeiser zal ontvangen. Als er echter beslag wordt gelegd op uw EVP, kunt u ook hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. U vindt hier een sjabloon (PDF).

Belangrijk: Als u momenteel in insolventieprocedures moeten eerst contact opnemen met hun curator. Vraag hem het EVP vrij te geven. Indien u geen overeenstemming kunt bereiken met uw curator, moet een overeenkomstige aanvraag worden ingediend bij uw bevoegde insolventierechter aan uw bevoegde insolventierechter. U vindt hier een sjabloon (PDF).

Let op: Na vrijgave van het EPP door de insolventierechter kan het nodig zijn dat u aanvullend de vrijgave op uw rekening door de insolventierechter aanvraagt!

Uitzondering: Legt uw energieleverancier beslag op uw EVP vanwege reeds bestaande energieschulden?

In dat geval moet het EPP bij de schuldeiser blijven, omdat het juist bedoeld is om de elektriciteits- en/of verwarmingskosten te betalen. Je kunt geen vrijlating aanvragen.

Voor meer informatie of vragen kunt u ons bellen op 0049 3641 49-4603 of een e-mail sturen naar: schuldnerberatung@jena.de. Wij zijn er voor u!

Uw team van het Jena Centrum voor Schuldhulpverlening

Wat moet ik doen als ik de termijnen aan mijn gasleverancier niet meer kan betalen?
Wanneer word ik bedreigd met een afsluiting?
Wat kan ik doen?

Voor deze en meer vragen kunt u hier mogelijke acties vinden. Let op: Dit artikel pretendeert niet volledig te zijn en kan persoonlijk advies niet vervangen! (Status: oktober 2022)

De meest dringende vraag - vooral met het oog op de winter - is zeker:

Wanneer word ik bedreigd met een afsluiting van de gastoevoer?

Een blik op § 19 GasGVV (basisverordening gasvoorziening) helpt hierbij. Dit lid regelt wanneer een gasleverancier het gas mag afsluiten.

Volgens § 19 lid 2 p. 1 GasGVV mag een gasleverancier een gastoevoer alleen afsluiten indien

 • de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt
 • de klant heeft een herinnering ontvangen
 • werd de afsluiting van het gas 4 weken van tevoren aangekondigd.

Op welk moment voldoe ik niet meer aan mijn betalingsverplichting?

Deze vraag is ook duidelijk geregeld. Een consument voldoet niet langer aan zijn betalingsverplichting indien:

 • heeft hij een achterstand van twee keer het bedrag van zijn maandelijkse afbetaling:
 • Bij een maandelijkse termijn van € 400 zou een blokkeringsbedreiging dus in beginsel mogelijk zijn vanaf een schadebedrag van € 800. OF
 • hij heeft een achterstand van 1/6 van de jaarafrekening, indien geen maandelijkse termijn is overeengekomen.
 • de achterstallige betalingen moeten altijd een minimumbedrag van 100 euro overschrijden.

Hoe kan ik voorkomen dat de gastoevoer wordt afgesloten?

 • Als u merkt dat u uw afgesproken maandelijkse termijnen niet meer kunt betalen, is de eerste stap altijd een gesprek met uw gasleverancier - vooral in deze tijden.
 • Leg uw situatie uit en werk samen met uw provider aan mogelijke oplossingen.
 • Heeft u misschien slechts tijdelijke betalingsproblemen omdat u enkele weken een ziekte-uitkering ontvangt? Heeft u al aanvullende uitkeringen aangevraagd die uw financiële situatie in de toekomst zullen verlichten? enz.

Een voorbeeld van hoe een schriftelijk betalingsaanbod eruit zou kunnen zien, vindt u hier hier.

Overigens zijn alle gasleveranciers wettelijk verplicht om betaling in termijnen aan te bieden! Dit wordt een ontwijkingsovereenkomst genoemd. § 19, lid 5 GasGVV regelt dit. De overeenkomst moet

 • eeen renteloze afbetalingsovereenkomst voor de vastgestelde betalingsachterstand evenals
 • de verdere levering van gas op basis van vooruitbetaling.

De betalingsachterstanden moeten binnen een redelijke termijn worden betaald - gewoonlijk tussen 6 en 18 maanden. Hier vindt u voorbeelden van afgewende betalingsovereenkomsten van enkele gasleveranciers:

Als u door een andere leverancier van gas wordt voorzien, kunt u het beste op internet zoeken naar "Abwendungsvereinbarung ... (vul hier gasleverancier in)".

Wat gebeurt er als ik het niet eens kan worden met mijn leverancier?

 • Indien u niet tot een akkoord kunt komen met uw leverancier, beschermt artikel 19 II p. 2 GasGVV u. Hier is bij wet geregeld in welke gevallen een afsluiting - ondanks wanbetaling - niet mag plaatsvinden :Uw gasleverancier mag niet stoppen met het leveren van gas als:
 • de gevolgen van de onderbreking staan niet in verhouding tot de ernst van de inbreuk OF
 • kan de klant het vooruitzicht houden om in de toekomst weer correct te betalen.

Maar wanneer is een onderbreking van de gastoevoer onevenredig?

 • Wanneer de onderbreking van de verwarming gevaar oplevert voor het leven en de ledematen van de betrokken personen.
 • Als er minderjarigen, zorgbehoevenden of ernstig zieken in uw huishouden zijn, is een afsluiting van de gastoevoer waarschijnlijk altijd buitenproportioneel!
 • Als dit niet het geval is, bedenk dan wat de gevolgen van een onderbreking van de gastoevoer voor u in het bijzonder zouden zijn.
 • Denk er altijd aan: u moet uw gasleverancier schriftelijk op de hoogte brengen van deze redenen en om opschorting van de afsluiting verzoeken.

Hoe kan ik duidelijk maken dat ik in de toekomst opnieuw zal betalen?

 • Allereerst moet u nagaan of het voor u op de een of andere manier mogelijk is om de gasschuld uit eigen middelen of met hulp van derden te betalen:
 • Kunt u uw uitgaven op enig moment nog verlagen? (Zijn er verzekeringen die niet nodig zijn? etc.)
 • Kunt u uw inkomen verhogen? (Heeft u misschien recht op bepaalde wettelijke uitkeringen zoals huursubsidie, kindertoeslag?)
 • Kun je financiële steun krijgen van je vrienden en familie?
 • Kun je je werkgever om een werkgeverslening vragen?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat u in deze situatie kunt overwegen.

Als het voor u absoluut niet mogelijk is om uit eigen middelen een betalingsaanbod aan uw gasleverancier te doen, kunt u bij uw bevoegde sociale uitkeringsinstantie een aanvraag indienen voor de overname van uw gasschulden.

Voor mensen in de werkende leeftijd (inclusief werknemers) is de contactpersoon altijd eerst Jenarbeit. Voor alle andere groepen mensen, de sociale dienst (het Sozialamt) Jena. Deze optie vereist echter dat

 • alle andere mogelijkheden om de vordering te voldoen zijn reeds uitgeput, - de termijn kan in de toekomst opnieuw regelmatig worden betaald en - de gasleverancier bevestigt de voortzetting van de levering na schuldovername.

Dergelijke aanvragen zijn altijd individuele beslissingen en worden individueel door de bevoegde autoriteit onderzocht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • jenarbeit | Stadtrodaer Str. 1 | 07749 Jena | Tel.: 03641 49-4701 | E-mail: jenarbeit@jena.de of
 • Sociale Dienst |Lutherplatz 3 | 07743 Jena | Tel.03641 49-4601 | E-mail : f d-soziales@jena.d e

Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

Mir wurde der Heizkostenzuschuss II überwiesen. Ich habe ein P-Konto und komme nicht an das Geld ran. Was kann ich tun?

 • Den Heizkostenzuschuss auf Ihrem Konto können wir Ihnen mit einer P-Konto Bescheinigung freistellen. Den entsprechenden Antrag finden Sie hier.

Um Ihnen eine solche Bescheinigung auszustellen benötigen wir:

 • Das Antragsformular ausgefüllt und unterschrieben
 • Kopie von Personalausweis und EC Karte
 • Bescheid zum Erhalt des Heizkostenzuschusses (wenn dieser vorliegt)
 • Kontoauszug mit Geldeingang des Heizkostenzuschusses auf Ihrem Konto

Sie können uns die Unterlagen alle per Email an schuldnerberatung@jena.de senden. Natürlich ist auch der Postweg möglich. Rufen Sie uns bei Fragen oder Unsicherheiten bitte an unter 0049 3641 49-4603.

Ich beziehe Wohngeld. Seit Anfang des Jahres reicht der geschützte Betrag auf meinem P-Konto nicht mehr aus. Ich bekomme mein Wohngeld nicht komplett ausgezahlt. Was kann ich tun?

Die Wohngeldsätze wurden zum Jahresanfang erhöht. Der geschützte Betrag auf einem P-Konto ist aber mit 1.340 € gleich geblieben. So kann es passieren, dass nun Beträge auf einem P-Konto an den Gläubiger ausbezahlt werden obwohl diese eigentlich nicht pfändbar wären. Dagegen können Sie folgendes tun:

Handelt es sich um eine einmalige Wohngeldnachzahlung bis zu 500 €?

 • Schnellstmöglich bei uns melden! Diesen Betrag dürfen wir Ihnen mit einer P-Konto Bescheinigung freistellen.

Handelt es sich um eine einmalige Wohngeldnachzahlung über 500€?

 • Schnellstmöglich einen Antrag beim Amtsgericht Jena auf Freigabe stellen! Eine entsprechende Vorlage erhalten Sie in unserer Beratungsstelle.

Handelt es sich um Ihren laufenden Wohngeldbezug?

 • Schnellstmöglich einen Antrag beim Amtsgericht Jena auf Freigabe stellen! Eine entsprechende Vorlage erhalten Sie in unserer Beratungsstelle.
 • Oder: Vereinbaren Sie mit der Wohngeldstelle, dass das Wohngeld direkt an Ihren Vermieter gezahlt wird. Dann geht weniger Geld auf Ihr Konto und Sie müssen nur noch den Differenzbetrag (Miete – Wohngeld) selbst an Ihren Vermieter überweisen

Energiegegevens van de stad Jena

Straßenlampe hängt an einem Seil und leuchtet, dahinter blauer Himmel.
Energiesparen der Stadt Jena

Het is een voordeel dat de gemeentelijke gebouwen al in hoge mate zijn gerenoveerd en dat wij al jaren bezig zijn met het thema energiebesparing en klimaatbescherming. Zo maakt KIJ al lange tijd gebruik van toekomstgerichte technologieën zoals geothermie, fotovoltaïsche energie, thermische zonne-energie en warmtepompen en ontwikkelt zij voortdurend de efficiënte exploitatie van gemeentelijke eigendommen met behulp van gebouwbeheersystemen. De gemeentelijke balans is dienovereenkomstig goed in een nationale vergelijking. Zo verbruiken de administratieve gebouwen in Jena gemiddeld 15 procent minder energie per vierkante meter en per jaar dan het nationale gemiddelde, de schoolgebouwen zelfs 22 procent minder.

Toch kunnen we allemaal bijdragen aan energiebesparing door verstandig gedrag, zowel privé als beroepsmatig.

Verdere informatie

Energiebesparingstips voor consumenten

Energiezähler liegt auf der Seite, darunter ein zwanzig Euro Schein
Energiespartipps für Verbraucher

Informatie voor bedrijven en handelaren

Strommasten und -leitungen
Energieversorgung

Informatie over energievoorziening specifiek voor bedrijven wordt verstrekt door de Jena Economic Development Agency op haar website. Het geeft een overzicht van de thans geldende voorschriften voor energiebesparende maatregelen op korte en middellange termijn van de federale overheid en de stad Jena. Bovendien zijn daar de belangrijkste informatie en relevante contactpersonen verzameld.

Gevolgen voor de sector cultuur en toerisme

Publikum steht vor einer Bühne mit viel Scheinwerferlicht
Veranstaltung

Informatie over de ontwikkeling van de energiemarkt

Fabrikgebäude mit großen Schornstein aus dem weisser Rauch steigt
Entwicklungen am Energiemarkt

Diensten

Frau Sitzt am Tisch mit älternen Mann beide schauen auf den vor Ihnen stehenden Laptop.
Services