Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Ouderen en babyboomers in Jena

09.02.2023

Onderzoekers uit Kaiserslautern presenteren de resultaten van hun onderzoek.

Hoe leven de mensen in Jena? Hoe beoordelen zij hun huis, hun buurt, de plaatselijke diensten en de sociale cohesie? Zijn er verschillen tussen de locaties in Jena? Hoe groot is de verhuisbereidheid op oudere leeftijd en wat zijn de motieven om te verhuizen? En hoe vanzelfsprekend worden digitale media gebruikt? Deze vragen stelde het stadssociologieteam van de RPTU Kaiserslautern aan burgers die tussen 1947 en 1972 zijn geboren. De resultaten van de studie werden woensdag in Jena aan het publiek gepresenteerd.

De studie richt zich op de zogenaamde "babyboomers" - het leeftijdscohort van de huidige 53- tot 67-jarigen die zijn geboren in een tijd van hoge geboortecijfers (de "babyboom") na de Tweede Wereldoorlog. Dit is een grote groep met verschillende levenssituaties, levensstijlen en leefwijzen. In de komende jaren zullen steeds meer "babyboomers" de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Tegelijkertijd is er weinig bekend over hun woonvoorkeuren en eisen ten aanzien van (woon)locaties, mobiliteit, houding en gedrag. Prof. Dr. Annette Spellerberg en haar team hebben daarom enquêtes gehouden onder oudere volwassenen in zeven steden en gemeenten in Duitsland. Het doel was meer te weten te komen over het dagelijks leven, de woonsituatie en de percepties van de babyboomers en de aangrenzende cohorten.

Martin Berger, penningmeester van de stad Jena en coördinator van het onderzoeksproject Smart Ageing van de stad Jena, classificeert de enquêteresultaten: "De gepresenteerde resultaten met de nadruk op huisvesting zijn een eerste stap, er zullen er meer volgen. Tijdens de presentatie werd bijzondere belangstelling getoond voor de thema's gezondheid en mobiliteit. Over deze onderwerpen zullen op kleinere schaal verdere discussies met deskundigen plaatsvinden. Naast de directe suggesties voor verbetering die uit de enquêtes naar voren komen, gaat het vooral om de ontwikkeling van een IT-systeem ter ondersteuning van de gemeentelijke planning en besluitvorming. Daartoe hebben wij als administratie reeds heel wat gegevens verstrekt op het gebied van geo-informatie, statistieken, sociale zaken, begroting, enz. Deze zullen dan samen met de enquêteresultaten de basis vormen voor het te kiezen systeem, dat ook in het kader van het Smart City-project mede zal worden ondersteund."

Resultaten van de enquête

Er werden 3 000 vragenlijsten verzonden naar willekeurig geselecteerde burgers; 879 en dus 29% van de benaderde personen namen deel aan de enquête per post of online. Dit komt overeen met een zeer goede respons, zoals Annette Spellerberg benadrukt.

De helft van de respondenten heeft een (technisch) middelbareschooldiploma, iets meer dan een kwart van de ondervraagde babyboomers is al met pensioen. Twee derde van de babyboomers verklaart een (zeer) goede gezondheid te hebben.

De meerderheid van de ondervraagde babyboomers woont al heel lang in Jena. Een goed derde van de babyboomers woont sinds zijn geboorte in Jena, en iets meer dan een kwart is na de hereniging hierheen verhuisd. De meest genoemde reden om hierheen te verhuizen waren hun eigen beroepsredenen, gevolgd door samenwonen met een partner. Acht van de tien babyboomers en negen van de tien oudere respondenten voelen zich sterk verbonden met Jena.

Bijna de helft van de respondenten woont in onroerend goed. Bij de babyboomers vindt een kwart van de eigenaren de flat te groot, en meer dan een op de huurders vindt de flat te klein. Over het algemeen is de tevredenheid over de flat zeer groot: 9 van de 10 zijn zeer tevreden, ongeacht de leeftijd.

Respondenten uit Jena zijn vaker dan gemiddeld tevreden over de voorzieningen en infrastructuur, met name over het centrum voor volwassenenonderwijs, de bibliotheken, de parken en groenvoorzieningen en het culturele aanbod. Over het algemeen zijn zij minder tevreden over de voorzieningen voor senioren en over ontmoetingsplaatsen (wijk- en buurthuizen).

Iets meer dan een derde van de ondervraagde babyboomers kan zich een verhuizing voorstellen en een op de tien heeft concrete plannen om dat te doen. De belangrijkste redenen zijn het verlangen naar een drempelvrije flat die geschikt is voor ouderen, de nabijheid van kinderen en een te dure flat. Bij verhuizing op oudere leeftijd ligt de nadruk op zelfstandig wonen in een eigen flat of huis en niet op speciale woonvormen.

Smartphones en laptops zijn standaard voor de meeste respondenten. Ongeveer de helft van alle respondenten voelt zich (tamelijk) bekwaam in het gebruik van internet en 8 van de 10 zijn het er ten minste gedeeltelijk mee eens dat zij baat hebben bij digitalisering. Iets meer dan de helft van alle respondenten zou graag digitaal contact opnemen met de overheid. Een op de zes zou daarbij echter steun nodig hebben.

De studie is ingebed in het onderzoeksproject "Ageing Smart - Designing Spaces Intelligently", waarvoor de stad Jena is geselecteerd als een van de zeven modelgemeenten. Het doel is steden en gemeenten te ondersteunen bij de planning en coördinatie van hun diensten. Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door de Carl Zeiss Foundation.

Contact:

Website: www.ageing-smart.de

Twitter: @ageing_smart

Kategorie