Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Stad Jena presenteert dubbele begroting 23/24

30.11.2022
  • Begrotingsplanning onder onzekere omstandigheden
  • Dubbele begroting stelt financieel kader voor actie voor langere tijd veilig
  • Investeringen in digitalisering en ecologie/klimaatbescherming

De burgemeester presenteert het ontwerp van de dubbele begroting 2023/24 aan de gemeenteraad van Jena in zijn vergadering van december. Deze planning moet slagen onder zeer onzekere kadervoorwaarden en met risicogebieden van ongekende proporties. Met een dubbel budget kan de stad toch zoveel mogelijk planningszekerheid realiseren en doorberekenen aan degenen die diensten verlenen aan de stad. Door begin 2024 een reeds goedgekeurde dubbele begroting te hebben, kunnen functies worden ingevuld, vrijwilligersdiensten worden verleend en investeringen veilig worden uitgevoerd.

Begrotingsplanning geflankeerd door twee risicogebieden

Aan de uitgavenkant is er het risico van inflatoire prijsontwikkelingen in het algemeen en in het bijzonder de ware explosie van de energieprijzen. Voorts zijn er grote risico's aan de ontvangstenzijde en deels aan de uitgavenzijde als gevolg van een gevreesde recessie. Vooral de belastinginkomsten zouden instorten. In het persbericht van het federale ministerie van Financiën over de belastingraming voor het najaar van 2022 staat: "De huidige ramingsresultaten worden gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid. De risico's voor de economische ontwikkeling zijn groot, vooral in verband met mogelijke knelpunten in de energievoorziening in de komende maanden."

De maatregelen die in de "Stresstest Jena" zijn vastgesteld om de weerbaarheid van de stad tegen externe crises en schokken te versterken, worden reeds gedeeltelijk uitgevoerd in lopende maatregelen en moeten bij de volgende begrotingsvoorbereiding voor 2025/26 worden gesystematiseerd en financieel in kaart worden gebracht.

Investeren in de toekomstige levensvatbaarheid van de stad: digitalisering en klimaatbescherming

De prioriteiten van de ontwerpbegroting liggen op het gebied van digitalisering en klimaatbescherming. Hier worden de uitgaven aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de huidige begroting. De uitgaven voor IT en de uitvoering van e-overheidstaken zullen in 2023 met bijna 30% en in 2024 met nog eens 20% stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Bovendien zal er aanloopfinanciering worden verstrekt voor het nieuwe IT-beheerbedrijf. Voor klimaatbescherming wordt 1 miljoen euro extra uitgetrokken .

Vrijwilligersdiensten kunnen op hetzelfde niveau worden gehandhaafd

Tegelijkertijd is het mogelijk de vrijwilligersdiensten in de jeugd- en sociale sector en voor cultuur en sport te handhaven en het kwaliteitsniveau van de wettelijk verplichte officiële taken niet te verlagen. Aanvullende verbeteringen op deze gebieden zijn echter niet gepland in de dubbele begroting.

Details van de begrotingsplanning - cijfers en gegevens

In 2023 plant de stad Jena uitgaven ten bedrage van 406 miljoen euro. Daar staan inkomsten van 390 miljoen euro tegenover. Het resultaat is een tekort van -16 miljoen euro. In 2024 zullen de uitgaven van 424 miljoen euro worden gecompenseerd door inkomsten van 395 miljoen euro. Het resultaat is -30 miljoen euro.

Door de belastingraming in het najaar van 2022 kan in 2023 een plus van 15 miljoen euro worden verwacht. De overheidstoewijzingen in het gemeentelijke fiscale egalisatiesysteem zullen met ongeveer 13 miljoen euro verbeteren. De positieve trend zal zich in de volgende jaren voortzetten, zij het op verschillende niveaus.

Anderzijds zullen de vroegere inkomsten uit winstuitkeringen van de gemeentelijke nutsbedrijven verloren gaan. Alle gemeentebedrijven staan onder hoge economische druk als gevolg van de inflatie, de energiecrisis en de grote investeringsbehoeften. Het doel is dat elk bedrijf zijn taken zelfstandig kan vervullen. Het kan echter nodig zijn dat de stad garanties en zekerheden verstrekt voor gebieden die onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke nutsbedrijven vallen.

Het investeringsniveau van de stad Jena blijft zeer hoog. Het kernbestuur en de gemeentelijke nutsbedrijven zullen in 2023 een bijzonder hoog bedrag van 83 miljoen euro investeren vanwege het stadionproject en de bouw van de nieuwe bibliotheek, en daarna jaarlijks ongeveer 65 miljoen euro. Dit ligt aanzienlijk boven het niveau dat in het huidige bedrijf wordt gegenereerd en dat nodig is voor het loutere onderhoud van het bestaande bestand. Infrastructuur, culturele en sportvoorzieningen zullen aanzienlijk worden uitgebreid .

Daarom wordt in de planning uitgegaan van een aanzienlijke vermindering van de bestaande liquiditeit, waarmee de periode 2023/24 kan worden weergegeven. Voor de periode daarna kan het nodig zijn extra investeringskredieten aan te gaan. In de planning voor de middellange termijn is uitgegaan van afschaffing van het verbod op nieuwe schulden in de belangrijkste statuten en van een lening van in totaal 46 miljoen euro in de jaren 2025 tot en met 2027. Dit zou over twee jaar moeten worden besloten en goedgekeurd.

Ten slotte moet nogmaals worden gewezen op de grote onzekerheden rond de planning. Het is nog minder dan vroeger mogelijk om alle details voor één of twee jaar af te ronden. Daarom heeft de stad Jena behoefte aan meer flexibiliteit bij de uitvoering, onder meer in de vorm van een wijziging van het reglement van orde van de gemeenteraad. Zo nodig kan ook een aanvullende begroting nodig zijn, maar ook dan kunnen de niet betrokken verantwoordelijkheidsgebieden gebruik maken van de planningszekerheid van een dubbele begroting.

Kategorie