Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Miasto Jena przedstawia podwójny budżet 23/24

30.11.2022
  • Planowanie budżetu w warunkach niepewności
  • Podwójny budżet zapewnia ramy finansowe dla działań na dłuższy okres czasu
  • Inwestycje w cyfryzację i ekologię/ochronę klimatu

Pan Burmistrz przedstawia projekt podwójnego budżetu 2023/24 Radzie Miasta Jeny na grudniowym posiedzeniu. Planowanie to musi się udać w wysoce niepewnych warunkach ramowych i przy obszarach ryzyka o niewyobrażalnych wcześniej rozmiarach. Mając podwójny budżet, miasto może mimo wszystko osiągnąć jak największe bezpieczeństwo planowania i przerzucić je na tych, którzy świadczą usługi dla miasta. Mając już zatwierdzony podwójny budżet na początku 2024 roku, można obsadzić stanowiska, zapewnić wolontariat i bezpiecznie realizować inwestycje.

Planowanie budżetu obarczone dwoma obszarami ryzyka

Po stronie wydatków istnieje ryzyko inflacyjnych tendencji cenowych w ogóle, a w szczególności istnej eksplozji cen energii. Ponadto istnieją poważne zagrożenia po stronie dochodów i częściowo po stronie wydatków w związku z obawą przed recesją. W szczególności spadłyby dochody podatkowe. W komunikacie prasowym Federalnego Ministerstwa Finansów dotyczącym szacunków podatkowych z jesieni 2022 r. czytamy: "Aktualne wyniki szacunków charakteryzują się wysokim stopniem niepewności. Ryzyko dla rozwoju gospodarczego jest duże, zwłaszcza w odniesieniu do możliwych wąskich gardeł w dostawach energii w najbliższych miesiącach."

Środki wskazane w badaniu "Stress Test Jena", mające na celu wzmocnienie odporności miasta na zewnętrzne kryzysy i wstrząsy, są już częściowo realizowane w ramach bieżących działań i mają zostać usystematyzowane i odwzorowane finansowo do czasu następnego przygotowania budżetu na rok 2025/26.

Inwestowanie w przyszłą rentowność miasta: cyfryzacja i ochrona klimatu

Priorytetami projektu budżetu są obszary cyfryzacji i ochrony klimatu. Tutaj wydatki są znacznie zwiększone w stosunku do obecnego budżetu. Wydatki na informatyzację i realizację zadań z zakresu e-administracji wzrosną o prawie 30 proc. w 2023 r. i o kolejne 20 proc. w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto zapewnione zostaną środki na rozpoczęcie działalności dla nowej firmy zarządzającej IT. Dodatkowe środki w wysokości 1 mln euro zostaną przeznaczone na ochronę klimatu .

Usługi wolontariackie mogą być utrzymane na tym samym poziomie

Jednocześnie można utrzymać wolontariat w sektorze młodzieżowym i społecznym, na rzecz kultury i sportu, a także nie obniżać poziomu jakości wymaganych prawem zadań urzędowych. Dodatkowe ulepszenia w tych obszarach nie są jednak planowane w podwójnym budżecie.

Szczegóły dotyczące planowania budżetu - liczby i dane

W 2023 roku miasto Jena planuje wydatki w wysokości 406 mln euro. Zostało to zrównoważone przez przychody w wysokości 390 mln euro. W efekcie powstał deficyt w wysokości -16 mln euro. W 2024 r. wydatki w wysokości 424 mln euro zostaną skompensowane przychodami w wysokości 395 mln euro. Wynik to -30 mln €.

Ze względu na oszacowanie podatku jesienią 2022 roku, w 2023 roku można spodziewać się plusa w wysokości 15 milionów euro. Środki państwowe w programie wyrównywania podatków gminnych poprawią się o około 13 mln euro. Pozytywny trend będzie się utrzymywał w kolejnych latach, choć na różnym poziomie.

Utracone zostaną natomiast dotychczasowe dochody z tytułu podziału zysku zakładów komunalnych. Wszystkie przedsiębiorstwa komunalne znajdują się pod dużą presją ekonomiczną z powodu inflacji, kryzysu energetycznego i dużych potrzeb inwestycyjnych. Celem jest, aby każda firma mogła samodzielnie realizować swoje zadania. Może jednak zaistnieć konieczność udzielenia przez miasto gwarancji i poręczeń dla obszarów odpowiedzialności zakładów gospodarki komunalnej.

Poziom inwestycyjny Miasta Jeny pozostaje bardzo wysoki. Administracja podstawowa i zakłady komunalne zainwestują szczególnie wysoką kwotę 83 mln euro w 2023 r. w związku z projektem stadionu i budową nowej biblioteki, a następnie ok. 65 mln euro rocznie. Jest to znacznie powyżej poziomu generowanego w bieżącej działalności, który jest niezbędny dla samego utrzymania istniejącego zasobu. Znacznie rozbudowana zostanie infrastruktura, obiekty kulturalne i sportowe .

Z tych powodów w planowaniu zakłada się znaczne zmniejszenie istniejącej płynności finansowej, z którą można przedstawić okres 2023/24. W okresie późniejszym może być konieczne zaciągnięcie dodatkowych kredytów inwestycyjnych. W planowaniu średnioterminowym założono zniesienie zakazu zaciągania nowego długu w statutach głównych i zaciągnięcie w latach 2025-2027 pożyczek w łącznej wysokości 46 mln euro. Decyzja i zatwierdzenie tego musiałoby nastąpić za dwa lata.

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić dużą niepewność związaną z planowaniem. Jeszcze mniej niż wcześniej możliwe jest sfinalizowanie wszystkich szczegółów przez rok czy dwa lata. Dlatego miasto Jena potrzebuje większej elastyczności w realizacji, m.in. w postaci zmiany regulaminu rady miejskiej. W razie potrzeby może się okazać, że konieczny jest również budżet dodatkowy, ale nawet wtedy obszary odpowiedzialności, których to nie dotyczy, mogą korzystać z bezpieczeństwa planowania w postaci podwójnego budżetu.

Kategorie