Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Poszukiwanie mediatorów i sponsorów dla kultury nocnej

25.04.2024

Młode miasto, takie jak Jena, potrzebuje również wydarzeń kulturalnych i wieczornych imprez na świeżym powietrzu. Jednocześnie lokalni mieszkańcy mają prawo do spokojnej i bezpiecznej nocy. W przyszłości w tym obszarze konfliktu ma działać tzw. pełnomocnik ds. kultury nocnej. Na ostatnim posiedzeniu rada miasta zatwierdziła projekt uchwały o utworzeniu stanowiska pracowniczego do tego zadania. Finansowanie rocznych kosztów osobowych i rzeczowych w wysokości 107 000 euro zostanie podzielone między wydziały 2 (finanse, bezpieczeństwo i usługi obywatelskie) i 3 (rozwój miejski i środowisko) oraz przedsiębiorstwo komunalne JenaKultur.

W szczególności w latach 2020-2022 do Paradiespark w nocy przyciągały bardzo różne grupy, w których dochodziło do konfliktów - zwłaszcza w Rasenmühleninsel, kręgielni i Glashaus.

"To był punkt wyjścia dla całej serii działań", mówi oficer ds. bezpieczeństwa Benjamin Koppe.

Grupa sterująca Paradies 21 została utworzona w czerwcu 2021 r. w celu połączenia wszystkich grup interesu. Przedstawiciele administracji oraz niezależnych organizacji i inicjatyw wymieniali się pomysłami i opracowywali nowe.

"Różnorodność kwestii, którymi Jena musiała i musi się zająć wspólnym wysiłkiem i bogactwem pomysłów, aby pozostać atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych ludzi, szybko stała się oczywista" - mówi Koppe.

W towarzystwie kulturoznawcy Korduli Kunert odbyło się pięć warsztatów z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Wyniki zostały włączone do obecnej koncepcji reprezentacji kultury nocnej. Wyzwania związane z nocną kulturą i gospodarką są zróżnicowane i dość złożone. Dotyczy to między innymi prawa, porządku, rozwoju miast, gospodarki, kultury i pracy socjalnej.

Wymagania i zadania przedstawiciela ds. kultury nocnej

Ważnym wymogiem dla nowego stanowiska jest zatem umiejętność mediacji między tymi różnymi obszarami i łagodzenia konfliktów. Celem jest poprawa komunikacji między organizatorami wydarzeń, mieszkańcami i działami administracyjnymi, takimi jak kontrola imisji i organy regulacyjne. Dalsze cele to zwiększenie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa, promowanie i wspieranie zaangażowania młodych ludzi oraz tworzenie regionalnych sieci kontaktów w tych kwestiach.

Zadania obejmują również strukturalne wzmocnienie życia nocnego. "Nie chodzi tylko o zajęcia na świeżym powietrzu, ale także o promowanie życia nocnego w pomieszczeniach" - podkreśla Friedrun Vollmer, dyrektor JenaKultur. Wciąż istnieje tylko ułamek niegdyś zróżnicowanej oferty nocnych obiektów kulturalnych.

Jako miasto uniwersyteckie, Jena co roku przyciąga wielu młodych ludzi, z których jednak wielu wyjeżdża po ukończeniu studiów.

"Wzmocnienie gospodarki wieczornej i nocnej oraz zapewnienie młodym ludziom możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w godzinach wieczornych może sprawić, że Jena będzie bardziej atrakcyjna dla tej grupy ludności w dłuższej perspektywie" - podkreśla burmistrz i dyrektor departamentu Christian Gerlitz.

Z organizacyjnego punktu widzenia planowane jest połączenie nowego stanowiska przedstawiciela ds. kultury nocnej wraz z doradztwem kulturalnym i agencją tymczasowego użytkowania Blank w nowo utworzonym stowarzyszeniu Kultur.Resonanz.Raum e.V..

Kategorie