Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Veel aanmoediging voor het Jena Klimaat Actie Plan

09.09.2022

De belangstelling was groot: tijdens een openbaar evenement presenteerde de stad Jena haar klimaatactieplan. Meer dan 100 burgers aanvaardden de uitnodiging voor het historische stadhuis om te leren hoe Jena tegen 2035 klimaatneutraal kan worden. Na de presentatie bespraken de deelnemers verschillende maatregelen, waarvan sommige controversieel waren. Van bijzonder belang waren de thema's mobiliteit en klimaatneutraal bestuur.

Het thema mobiliteit is voor de burgers bijzonder zichtbaar in hun dagelijks leven en werd dan ook op een emotioneel niveau besproken. De deelnemers waren het erover eens dat het aandeel van het gemotoriseerde privévervoer moet worden teruggedrongen om de klimaatdoelstelling van het stadsbestuur te halen. Anderzijds moeten lopen, fietsen en lokaal openbaar vervoer aanzienlijk worden versterkt. Om dit te bereiken wordt momenteel een fietsplan Jena 2035+ ontwikkeld. Veel bezoekers waren ook geïnteresseerd in de klimaatbeschermingsactiviteiten binnen het bestuur tot het jaar 2035. Het werd duidelijk dat het stadsbestuur het goede voorbeeld moet geven en tegelijkertijd de burgers, maar ook de economie, moet motiveren voor meer klimaatbescherming. Ook moet de zichtbaarheid van de klimaatbeschermingsactiviteiten van de administratie worden vergroot. Daartoe wordt in het klimaatactieplan een klimaatbeschermingscampagne voorgesteld om te informeren, te sensibiliseren en te motiveren in de periode tot 2035.

Burgemeester Christian Gerlitz is tevreden over het evenement: "Het doel was niet alleen om het ontwerp in een vroeg stadium te presenteren, maar vooral om de geplande maatregelen met de burgers te bespreken. We namen suggesties en tips mee, maar kregen ook veel bijval voor ons klimaatactieplan. De aanhoudend grote belangstelling voor het klimaatactieplan toont ons eens te meer aan dat klimaatbescherming een zeer centraal onderdeel is van het maatschappelijk debat in Jena".

Nu het ontwerp van het klimaatactieplan aan het publiek is voorgelegd en de suggesties van de burgers in aanmerking zijn genomen, volgt de technische bespreking van de nieuwe voorstellen. Daarnaast zal verder overleg moeten volgen, zowel binnen de administratie met de betrokken gespecialiseerde diensten als met de fracties van de gemeenteraad. Na de herziening zal het stadsbestuur de definitieve versie van het klimaatactieplan ter bespreking en besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraadsleden het goedkeuren, zullen de maatregelen worden uitgevoerd.

De weg naar het klimaatactieplan

Sinds december 2021 werkt de stad Jena aan het klimaatactieplan, samen met doel GmbH, vele lokale actoren en ook de burgers van Jena. Het doel is aan te tonen welke maatregelen Jena klimaatneutraal kunnen maken, welke kosten de stad daarvoor zal moeten maken en hoeveel personeel daarvoor nodig zal zijn. De basis hiervoor is het besluit van de gemeenteraad "Jena klimaatneutraal tegen 2035" van 14 juli 2021.

Een werkgroep - bestaande uit 36 leden van het bestuur, de plaatselijke politiek, het maatschappelijk middenveld, huisvestingsmaatschappijen, gemeentelijke nutsbedrijven en vele anderen - fungeert als het centrale orgaan bij de ontwikkeling. De maatregelen om Jena tegen 2035 klimaatneutraal te maken, werden door de leden van de werkgroep in zeven verschillende workshop- en themaspecifieke workshops uitgewerkt. De workshops hadden betrekking op mobiliteit, klimaatneutraal bestuur, activering van het maatschappelijk middenveld, renovatie van gebouwen en buurten, de rol van openbare nutsbedrijven, klimaatneutrale bedrijven, alsook consumptie en voeding.

Succesvolle burgerparticipatie: Veel ideeën voor het klimaatactieplan

De bevolking van Jena kon ook actief deelnemen aan het ontwikkelingsproces via verschillende vormen van burgerparticipatie. Zo organiseerde de Ronde Tafel "Klimaat en Milieu" op 24 april 2022 de "Klimaatdag Jena", waarop ideeën voor het klimaatactieplan werden besproken en verzameld. Bovendien konden burgers van maart tot begin juli via een online-ideeënkaart suggesties voor een klimaatneutraal Jena indienen. In totaal werden meer dan 800 suggesties ontvangen, waarvan er vele na intensieve bestudering zijn opgenomen in het gisteren gepresenteerde ontwerp.