Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Dużo zachęty dla Planu Działań Klimatycznych Jeny

09.09.2022

Zainteresowanie było duże: na publicznym wydarzeniu miasto Jena przedstawiło swój plan działań na rzecz klimatu. Ponad 100 mieszkańców przyjęło zaproszenie do historycznego ratusza, aby dowiedzieć się, jak Jena może stać się neutralna dla klimatu do 2035 roku. Po prezentacji uczestnicy dyskutowali o różnych działaniach, niektóre z nich były kontrowersyjne. Szczególne zainteresowanie wzbudziły tematy mobilności i administracji neutralnej klimatycznie.

Temat mobilności jest szczególnie widoczny dla obywateli w ich codziennym życiu i został omówiony odpowiednio na poziomie emocjonalnym. Uczestnicy zgodzili się, że udział prywatnego transportu zmotoryzowanego musi zostać zmniejszony, aby osiągnąć cel klimatyczny wyznaczony przez radę miasta. Z drugiej strony należy znacznie wzmocnić ruch pieszy, rowerowy i lokalny transport publiczny. Aby to osiągnąć, opracowywany jest obecnie plan rowerowy Jena 2035+. Wielu gości było również zainteresowanych działaniami w zakresie ochrony klimatu w ramach administracji do roku 2035. Stało się jasne, że administracja miejska musi dawać przykład i jednocześnie motywować obywateli, ale także gospodarkę, do większej ochrony klimatu. Należy również zwiększyć widoczność działań administracji w zakresie ochrony klimatu. W tym celu w Planie działań na rzecz klimatu zaproponowano kampanię na rzecz ochrony klimatu, która ma informować, uwrażliwiać i motywować w okresie do 2035 roku.

Burmistrz Christian Gerlitz jest zadowolony z tego wydarzenia: "Celem było nie tylko wczesne przedstawienie projektu, ale przede wszystkim przedyskutowanie z mieszkańcami planowanych działań. Zabraliśmy ze sobą sugestie i wskazówki, ale także uzyskaliśmy dużą aprobatę dla naszego planu działań klimatycznych. Niezmiennie wysokie zainteresowanie Planem Działań na rzecz Klimatu pokazuje nam po raz kolejny, że ochrona klimatu jest bardzo centralnym elementem debaty społecznej w Jenie."

Teraz, gdy projekt Planu Działań na rzecz Klimatu został przedstawiony społeczeństwu, a sugestie obywateli zostały uwzględnione, nastąpi techniczna analiza nowych propozycji. Ponadto konieczne będą dalsze konsultacje, zarówno w ramach administracji z odpowiednimi służbami specjalistycznymi, jak i z grupami parlamentarnymi Rady Miasta. Po dokonaniu korekty administracja miejska przedstawi ostateczną wersję planu działań klimatycznych radzie miejskiej do dyskusji i podjęcia decyzji. O ile radni miejscy to zatwierdzą, środki zostaną wprowadzone w życie.

Droga do Planu Działań na rzecz Klimatu

Od grudnia 2021 roku miasto Jena pracuje nad Planem Działań Klimatycznych wraz z docelową Spółką z o.o., wieloma lokalnymi podmiotami, a także mieszkańcami Jeny. Celem jest pokazanie, jakie działania mogą uczynić Jenę neutralną klimatycznie, jakie koszty będzie musiało ponieść miasto i ilu pracowników będzie potrzebnych. Podstawą do tego jest uchwała Rady Miasta "Jena neutralna klimatycznie do 2035 roku" z 14 lipca 2021 roku.

Grupa robocza - składająca się z 36 członków z administracji, polityki lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw mieszkaniowych, zakładów komunalnych i wielu innych - działa jako centralny organ w rozwoju. Działania na rzecz uczynienia Jeny neutralną klimatycznie do roku 2035 zostały opracowane przez członków grupy roboczej podczas siedmiu różnych warsztatów o charakterze warsztatowym i tematycznym. Warsztaty dotyczyły tematów mobilności, administracji neutralnej klimatycznie, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, renowacji budynków i dzielnic, roli przedsiębiorstw użyteczności publicznej, firm neutralnych klimatycznie oraz konsumpcji i żywienia.

Skuteczne uczestnictwo obywateli: Wiele pomysłów na plan działań na rzecz klimatu

Mieszkańcy Jeny mogli również aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju poprzez różne formy partycypacji obywatelskiej. Na przykład Okrągły Stół "Klimat i Środowisko" zorganizował 24 kwietnia 2022 roku "Dzień Klimatyczny Jeny", podczas którego dyskutowano i zbierano pomysły na plan działania na rzecz klimatu. Ponadto od marca do początku lipca obywatele mogli zgłaszać propozycje dotyczące neutralnej klimatycznie Jeny za pośrednictwem internetowej mapy pomysłów. W sumie wpłynęło ponad 800 sugestii, z których wiele po intensywnej analizie znalazło się w przedstawionym wczoraj projekcie.